Foreningen / Vedtægter

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps frivilliggruppe i Randers

§ 1. Navn og hjemsted
 
Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Randers.
Foreningen har hjemsted i Randers Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1
Frivilliggruppens formål er at fremme flygtninges integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse og tolerance mellem flygtningene og den øvrige befolkning.

Stk. 2
Frivilliggruppen arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål og på grundlag af en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp.
Frivilliggruppen er uafhængig af partipolitiske, religiøse og lignende interesser.

Stk. 3
Frivilliggruppen arbejder typisk med:
 • at støtte de enkelte flygtninges integration (lektiehjlælp, sprogtræning, besøgsordninger o.l.)
 • at fremme flygtningenes kontakt til lokalsamfundet (fælles arrangementer, kontaktfamilier o.l.)
 • at oplyse om flygtninge i lokalsamfundet (informationsmateriale, møder, skoleoplysning o.l.)
 • at medvirke til sikring af flygtninges rettigheder (bisidder, henvisning til rådgivning o.l.)
 • at medvirke til at skabe kontakt til arbejdsmarkedet (kontakte arbejdspladser o.l.)

Stk. 4
Frivilliggruppen samarbejder med Randers Kommune og de relevante institutioner i kommunen samt med andre relevante organisationer, arbejdspladser o.l.

§ 3. Medlemskab

Stk. 1
Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, der tilslutter sig frivilliggruppens formål, og som vil deltage aktivt i frivilligarbejdet.

Stk. 2
Medlemmer, som midlertidigt ikke ønsker at være aktive, kan opretholde tilnytningen til frivilliggruppen som passive medlemmer. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

Stk. 3
Et medlem, som modarbejder frivilliggruppens formål og retningslinier på en sådan måde, at det skader frivilliggruppens arbejde, kan ekskluderes. Bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion, og dette meddeles skriftligt medlemmet. Et eksskluderet medlem kan forlange sin eksklusion forelagt på førstkommende generalforsamling, der tager stilling til, om eksklusionen skal stå ved magt.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1
Frivilliggruppens højeste myndighed er generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal med mindre andet er bestemt i vedtægterne.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 2. kvartal. Indkaldelse med forslag til dagsorden udsendes skriftligt mindst 1 måned før afholdelse. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, og udsendes senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Revideret regnskab
 4. Næste års arbejder, herunder budget
 5. Indkomne forslag
 6. Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer
 7. Valg af revisor og suppleant
 8. Eventuelt

§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1
Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen.

Stk. 2
Bestyrelsen varetager frivilliggruppens ledelse på grundlag af vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen tilstræber at være repræsenteret i hver aktivitetsgruppe.

Stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til steder, og træffer beslutninger ved almindeligt flertal.

Stk. 4
Bestyrelsen koordinerer og støtter aktivitetsgrupperne og deres arbejde. Bestyrelsen afholder medlemsmøde for hele frivilliggruppen efter behov.

§ 6 Aktivitetsgrupper

Stk. 1
Frivilliggruppen opretter aktivitetsgrupper inden for frivilliggruppens aktiviteter. Aktivitetsgruppen er ansvarlig for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af opgaver for deres aktivitetsområde.

§ 7 Administration

Stk. 1
Frivilliggruppen hæfter kun med foreningens egen formue.

Stk. 2
Frivilliggruppen tegnes i fællesskab af formanden og kassereren. Der føres beslutningsprotokol for generalforsamlinger, medlemsmøder og bestyrelsesmøder.

Stk. 3
Frivilliggruppens regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet skal revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8 Vedtægtsændringer

Stk. 1
Vedtægtsændringer kan træde i kraft, når mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer er herfor på hver af to på hinanden følgende generalforsamlinger. I tilfælde af opløsning tilfalder eventuel formue Dansk Flygtningehjælp.
 
§ 9 Foreningens opløsning og formue
 
Ved FrivilligHusets opløsning tilbagebetales tilskudsmidler til Randers Kommune, mens evt. sponsormidler tilfalder Dansk Flygtningehjælp (hvis ikke andet er bestemt i forbindelse med sponseringen)

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 11. maj 2015